Sanok dnia 21-02-2008r.

 

 S T A T U T

 

Międzyzakładowego Związku Zawodowego Stomil & PASS-POL.

 

 

Rozdział 1

 

Nazwa związku

 

§ 1

1. Związek zawodowy nosi nazwę : Międzyzakładowy Związek Zawodowy Stomil & PASS-POL.

 

2. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Stomil & PASS-POL powstał z woli oraz wewnętrznej potrzeby pracowników. Prowadzi działalność w zakresie obrony interesów pracowniczych, realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych oraz w zakresie działania na rzecz rozwoju ich zakładu pracy.

 

 

Rozdział 2

 

Siedziba związku

 

§ 2

 

Siedzibą władz Związku jest Sanok.

 

 

Rozdział 3

 

Terytorialny i podmiotowy zakres działania

 

§ 3

 

  1. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

  2. Związek zawodowy obejmuje zakresem swojego działania firmę: Stomil SA Sanok, PASS-POL Sp. z o.o. Sanok, FIBRAX – Sanok Sp. z o.o., Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. (sieć sklepów „Biedronka”) iCIARKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A., TRI (Poland) Sp. z o.o. , Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sanoku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi tych Spółek.

 

Rozdział 4

 

Cele i zadania związku oraz sposoby i formy ich realizacji

 

§ 4

 

Celem Związku jest: obrona praw, godności i interesów pracowniczych członków Związku oraz działania na rzecz rozwoju zakładu pracy, a w szczególności:

 

1) ochrona interesów zdrowotnych, materialnych, socjalnych i kulturalnych członków oraz ich rodzin;

 

2) zabezpieczenie praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno - bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;

 

3) podejmowanie starań o zharmonizowanie prawidłowego działania zakładu pracy z interesami pracowników;

 

4) szerzenie demokratyzmu i umacnianie koleżeńskiej solidarności w stosunkach wzajemnych;

 

5) zapewnienie pracownikom warunków sprzyjających podnoszeniu kwalifikacji zawodowych;

 

  1. wpływ na kształtowanie:

 

 

 

  • polityki zakładu pracy,

  • rozwoju zakładu pracy,

  • strategii programowej zakładu pracy;

 

7) pogłębianie wiedzy członków Związku;

 

8) przeciwdziałanie bezrobociu i pomoc bezrobotnym członkom Związku.

 

 

 

§ 5

 

Związek realizuje swoje cele przez:

 

1) uczestniczenie za zgodą pracodawcy w: spotkaniach, naradach pracowniczych, kolegiach, odprawach kierowników i innych spotkaniach zakładowych organizowanych przez pracodawcę;

 

2) reprezentowanie swoich członków wobec pracodawców, władz i organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz organizacji i instytucji społecznych;

 

3) zawieranie i wypowiadanie układów zbiorowych pracy oraz innych porozumień pomiędzy Związkiem a pracodawcą;

 

4) udzielanie pomocy prawnej i podejmowanie interwencji w przypadkach konfliktów między pracownikiem a pracodawcą;

 

5) organizowanie i kierowanie akcjami protestacyjnymi załogi w przypadku istotnego naruszenia interesów pracowniczych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach proklamowanie strajku;

 

6) inicjowanie i organizowanie samopomocy członków Związku;

 

7) szkolenia związkowe i przekwalifikowania zawodowe;

 

8) informowanie członków o działaniach Związku oraz prowadzenie działalności prasowej i wydawniczej;

 

9) informowanie masowych środków przekazu o sytuacji w zakładzie pracy i prowadzonej w nim polityce programowej;

 

10)podejmowanie starań o zapewnienie członkom i ich rodzinom wczasów pracowniczych, zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, miejsc w żłobkach i przedszkolach dla dzieci oraz odpowiedni udział w świadczeniach z funduszu socjalnego i innych funduszy zakładu pracy;

 

11)prowadzenie działalności oświatowo - kulturalnej, tworzenie warunków do odpoczynku po pracy;

 

12)współdziałanie z organami władzy, administracji państwowej i samorządu terytorialnego w zakresie wynikającym z przepisów prawa;

 

13)sprawowanie kontroli nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy; podejmowanie przewidzianych prawem działań w przypadku występowania zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników, zapewnienie okresowej kontroli stanowisk pracy i zakazywanie swym członkom pracy na stanowiskach nie odpowiadających ustalonym warunkom;

 

14)współdziałanie ze służbą zdrowia w celu ochrony zdrowia pracowników i ich rodzin;

 

15)udzielanie pomocy materialnej członkom Związku;

 

16)prowadzenie działalności gospodarczej dla uzyskania środków przeznaczonych na realizację zadań statutowych;

 

17)tworzenie funduszy celowych, w tym strajkowego, szkoleniowego, eksperckiego i pomocy bezrobotnym.

 

 

 

 

 

Rozdział 5

 

Zasady nabywania i utraty członkostwa

 

§ 6

 

Członkostwo Związku nabywa się z chwilą przyjęcia deklaracji członkowskiej uchwałą Zarządu Związku. Od uchwały odmawiającej przyjęcia do Związku służy zainteresowanemu prawo odwołania do walnego zebrania Związku w terminie jednego tygodnia.

 

 

§ 7

 

1. Członkostwo Związku ustaje na skutek:

 

1) wystąpienia ze Związku;

 

2) skreślenia z rejestru członków;

 

3) wykluczenia;

 

4) zgonu.

 

2. Członka, który uporczywie nie wykonuje obowiązków członkowskich lub postępuje w sposób niegodny członka związku lub sprzeniewierza interesy pracowników, Zarząd Związku może pozbawić członkostwa.

 

3. Skreślenie z rejestru członków następuje z powodu niepłacenia składek przez członka związku przez okres 3 miesięcy. Skreślenie następuje automatycznie po upływie terminu bez wcześniejszego uprzedzenia.

 

4. Od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu zainteresowanemu służy pisemne odwołanie w terminie 14 dni do Przewodniczącego Związku od daty doręczenia stosownej uchwały. Do czasu podjęcia decyzji uchwała ulega zawieszeniu. Decyzja Przewodniczącego związku jest ostateczna.

 

5. Sekretarz Związku prowadzi ewidencję członków i dokumentację Związku.

 

 

 

Rozdział 6

 

Prawa i obowiązki członków

 

§ 8

 

Członek Związku ma prawo:

 

1) uczestniczyć w Walnym Zebraniu oraz innych zebraniach Związku;

 

2) wybierać i odwoływać członków wszystkich władz Związku oraz być wybieranym do tych władz;

 

3) uczestniczyć w ustalaniu zaleceń dla wybranych delegatów;

 

4) korzystać z pomocy Związku w ochronie praw pracowniczych i obywatelskich w razie ich naruszenia przez zakład pracy lub administrację państwową; w przypadkach tych Związek zobowiązany jest do zastosowania dostępnych mu środków obrony ze strajkiem włącznie. Związek może interweniować i udzielać pomocy w razie naruszenia innych praw członka Związku.

 

5) otrzymywać od Związku pomoc finansową w okresie pozostawania bez pracy na skutek działalności związkowej oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. Zakres i formy pomocy określa zebranie Związku;

 

6) korzystać z pomocy socjalnej Związku oraz urządzeń kulturalnych, sportowych i innych będących do dyspozycji Związku;

 

 

7) być na bieżąco informowanym o wszelkich decyzjach i innych działaniach Związku;

 

8) brać udział w zebraniach, na których władze związkowe podejmują uchwały dotyczące jego osoby.

 

§ 9

 

Członek Związku jest zobowiązany:

 

1) przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Związku oraz regularnie płacić składki członkowskie;

 

2) brać udział w życiu związkowym;

 

3) uczestniczyć w zebraniach związkowych;

 

4) solidarnie uczestniczyć w akcjach podejmowanych przez Związek;

 

5) współdziałać w kształtowaniu właściwych stosunków współżycia między członkami załogi pracowniczej.

 

 

 

Rozdział 7

 

Struktura organizacyjna związku

 

§ 10

 

1. Władzami Związku są:

 

1) Walne Zebranie Członków;

 

2) Zarząd Związku

 

3) Komisja Rewizyjna

 

 

 

Rozdział 8

 

Sposób reprezentowania związku

 

§ 11

 

1. Zarząd reprezentuje Związek w sądzie i poza sądem.

 

2. Do składania oświadczeń w imieniu Zarządu, w tym oświadczeń w sprawach majątkowych, upoważniony jest Przewodniczący Zarządu działający łącznie z drugim członkiem Zarządu.

 

 

 

 

 

 

Rozdział 9

 

Organy związku, tryb ich wyboru i odwołania, zakres ich kompetencji oraz okres kadencji

 

§ 12

 

  1. WALNE ZEBRANIE Członków jest najwyższą władzą Związku. Do jego kompetencji należy:

 

 

 

 

1) Uchwalanie programu działania związku.

 

2) Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd bądź Przewodniczącego.

 

3) Wybór członków Zarządu.

 

4) Wybór członków Komisji Rewizyjnej i ustalenie liczebności Komisji Rewizyjnej.

 

5) Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 

6) Uchwalenie statutu związku oraz jego zmian.

 

7) Uchwalenie porządku obrad Walnego Zebrania.

 

8) Decydowanie o rozwiązaniu związku.

 

9) Odwołanie władz związku.

 

10) Podejmowanie uchwał w istotnych sprawach dotyczących pracowników, zakładu pracy oraz związku.

 

11) Uchwalanie wysokości składek członkowskich.

 

12) Podejmowanie decyzji o rozpoczęciu oraz zakończeniu akcji protestacyjnych.

 

 

 

§ 13

 

Kadencja władz związku trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

 

 

 

§ 14

 

1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

 

1) Z własnej inicjatywy - nie rzadziej niż raz w roku

 

2) Na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej.

 

3) Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.

 

2. Walne Zebranie zwołuje Zarząd w terminie 14 dni od złożenia wniosku o zwołanie Walnego Zebrania.

 

 

 

§ 15

 

Uchwały organów Związku zapadają:

1. W pierwszym terminie – zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków organu.

2. W drugim terminie – zwykłą większością głosów – bez względu na ilość członków organu

 

 

 

§ 16

 

1. Wniosek o odwołanie władz związku może być zgłoszony przez co najmniej 1/3 członków związku.

 

2. Odwołanie członków władz następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością 3/4 ważnie oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych.

 

 

 

 

§ 17

 

ZARZĄD ZWIĄZKU składa się z siedmiu członków tj:

 

Przewodniczący, Wiceprzewodniczący , Sekretarz, Skarbnik i trzech Członków Zarządu.

 

Zarząd ma obowiązek:

 

1. Na bieżąco informować członków Związku o działalności władz związku i o podejmowanych przez nie uchwałach.

 

2. Wykonywać uchwały Walnego Zebrania.

 

3. Zarządzać majątkiem związku.

 

4. Zwoływać Walne Zebranie.

 

5. Organizować spotkania dyskusyjne.

 

 

 

§ 18

 

KOMISJA REWIZYJNA składa się z trzech członków i jest organem kontrolnym związku.

 

 

 

§ 19

 

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 

1) Kontrola całokształtu działalności związku a w szczególności gospodarki finansowej związku.

 

2) Składanie sprawozdań z działalności wraz z wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi na Walnym Zebraniu.

 

3) Przedstawienie Zarządowi wniosków i zaleceń dotyczących dalszej działalności związku.

 

2. Komisja rewizyjna przeprowadza kontrolę całokształtu działalności związku co najmniej raz w roku bilansowym.

 

 

 

 

 

Rozdział 10

 

Źródła finansowania działalności związku, sposób ustanawiania składek członkowskich oraz majątek związku

 

§ 20

 

Majątek związku stanowią ruchomości, nieruchomości, prawa, fundusze związku, gotówka, papiery wartościowe i inne aktywa.

 

 

§ 21

 

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej związku ustala Zarząd związku.

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 22

 

1. Na fundusze związku składają się:

 

1) Wpływy ze składek członkowskich.

 

2) Dochody z własnej działalności związku.

 

3) Zapisy, darowizny i dotacje.

 

4) Dochody z majątku związku.

 

5) Dochody z własnej działalności gospodarczej związku.

 

2. Fundusze przeznaczone są na finansowanie działalności statutowej, a w szczególności na działalność organizacyjną, informacyjną, szkoleniową, socjalną i kulturalno - oświatową związku oraz na działalność humanitarną.

 

 

 

§ 23

 

Podstawą działalności finansowej władz związku są wszystkie środki będące w dyspozycji tych władz.

 

 

 

§ 24

 

Wysokość comiesięcznej składki członkowskiej określa uchwała finansowa podejmowana przez Walne Zebranie członków związku.

 

 

 

Rozdział 11

 

Zasady uchwalania i zmian statutu związku

 

§ 25

 

Zmiana Statutu wymaga decyzji Walnego Zebrania, podjętej większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania

 

 

 

Rozdział 12

 

Sposób rozwiązania związku i likwidacji jego majątku

 

§ 26

 

1. W razie podjęcia przez Walne Zebranie członków związku uchwały o rozwiązaniu związku; Walne Zebranie członków decyduje o przeznaczeniu majątku Związku.

 

2. Uchwała Walnego Zebrania decydująca o przeznaczeniu majątku związku wymaga zatwierdzenia przez sąd rejestrowy.

 

3. Uchwała walnego zebrania o przeznaczeniu majątku związku jest ważna, gdy została podjęta większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków zwyczajnych Walnego Zebrania.

 

 

 

 

 

 

Rozdział 13

 

Postanowienia ogólne

 

§ 27

 

1. Majątek związku w przypadku jego rozwiązania powinien zostać przeznaczony na cele charytatywne.

 

2. Działania związku nie mają charakteru politycznego.

 

3. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 

4. Za reprezentowanie związku na zewnątrz odpowiedzialny jest Przewodniczący Związku działający łącznie z drugim członkiem Zarządu.

 

5. Członkami Związku mogą być także byli pracownicy firmy PASS-POL w Sanoku; bezrobotni, emeryci, renciści oraz osoby odbywające zastępczą służbę wojskową. Utrata zatrudnienia, a także powołanie do odbycia zasadniczej służby wojskowej nie oznaczają utraty członkostwa.